Svein Fredriksen. Arkivfoto

Til Politiske fylkespartier i Nordland

Innsendt debattinnlegg fra Svein Fredriksen:

Forslag til innhold partiprogram

 Bakgrunn

Neste år er det kommunevalg i Norge, og de enkelte lokalpartier skal utforme sine program for de neste 4 år. Styret i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Nordland ønsker i den forbindelse å til å komme med noen innspill til partienes programmer.

Om KNBF
KNBF er en landsdekkende sammenslutning av båtforeninger, båtunioner, klubber, lag og personlig tilsluttede medlemmer. KNBF er en ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon. Vi arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser. Våre satsningsområder er Fellesskap, Sikkerhet og Miljøbevissthet. Vi har passert 45.000 medlemmer, fordelt over 360 medlemsforeninger. I Nordland har vi i 2016 og 2017 fått ca. 250 nye medlemmer og 15 nye båtforeninger, noe som gjør at vi pr. dato har ca. 4.500 medlemmer fordelt over 54 foreninger. Stadig flere ser nytten av å tilhøre en hovedsammenslutning, der båtforeninger og medlemmer kan få hjelp ved behov.

Sentralt jobber KNBF for:

 • Obligatorisk sentralt drevet båtregister i regi av Sjøfartsdirektoratet,
 • Forbedret ulykkesstatistikk for fritidsbåter,
 • Det ikke gjøres endringer i momskompensasjonsordningen som fører til tap/reduksjon i forhold til dagens ordning,
 • Det etableres en ulykkegruppe/kommisjon for å avdekke årsaker til ulykker i fritidsflåten,
 • Økt kompetanse for førere av hurtiggående fritidsbåter.

KNBF er organisert med et Forbundsstyre på 10, der president, visepresident og finansleder utgjør et Arbeidsutvalg. I tillegg består styret av regionlederne i landets 7 regioner. Nordland er i øyeblikket så heldige at vår finansleder kommer fra fylket, noe som i praksis betyr at vår region i flere saker har 2 stemmeberettigete.

Momenter

Mange av småbåthavnene i fylket er privat, og eiet og drevet av båtforeningene. Dette betyr at det er de enkelte medlemmene, gjennom kontingent og havneleie, som sørger for finansieringen. Mange foreninger er avhengige av å måtte ta opp banklån for å finansiere utbygging og vedlikehold, i tillegg til at medlemmene må jobbe mange timer dugnad pr. år. Siden sjøen tiltrekker mange, benytter både fastboende og turister seg av havneanleggene. For å ivareta brukernes sikkerhet i havna, er det viktig med jevning inspeksjoner og oppgraderinger. Derfor er det viktig med politikernes forståelse og velvilje for å kunne ta vare på og utvikle våre småbåthavner, og dermed tilrettelegge for fortsatt friluftsliv på sjøen, et friluftsliv som inkluderer hele familien.

KNBF region Nordland oppfordrer derfor til at fylkespartiene inkluderer følgende saker i sine valgprogram til kommunevalget som de ønsker å jobbe for:

 • Ingen innføring av eiendomsskatt på havneanlegg og klubbhus,
 • Ingen innføring/økning av gebyr på båtforeningenes inntekter,
 • Småbåthavnene ligger som regel attraktivt plassert, noe som er interessant for eventuelle utbyggere. Kommunene anmodes å våre restriktive dersom slike situasjoner oppstår, med mindre den aktuelle båtforening er positiv til en slik endring,
 • Kommunene bes om å være behjelpelig til at festeavtaler/andre avtaler der kommunene er involvert, blir løst på en god måte for stedets båtforening og befolkning,
 • Båtliv anerkjennes på lik linje som annen type FRILUFTSLIV, fordi det er dette friluftsliv på sjøen er. Hele familien er med på tur, fisker, gjør strandhogg rundt omkring. På enkelte steder kan så mye som halve lokalbefolkningen være engasjert i friluftsliv til sjøs. Hvilken annen friluftslivsaktivitet engasjerer så mange? Det er viktig at barn, i ung alder, tas med på tur for dermed å bli vant til sjøen, og
 • Dersom kommunen har nok midler til frivillige organisasjoner, være med på å støtte lokale båtforeninger i forbindelse med diverse prosjekter/arrangementer som gjerne er til stor glede for innbyggerne.

Avslutningsvis nevner vi at KNBF opptrer som høringsinstans overfor myndighetene i fritidsbåtsaker, vi taler båtfolkets sak i media, og vi har etablert en besiktigelses-mannsordning som foretar sikkerhetskontroll av båten, samt en havneinspeksjonsordning. Forbundet står bak Båtlivundersøkelsen 2018, som gir et informativt faktagrunnlag om fritidsbåtlivet i Norge, samt på fylkesnivå (se mer informasjon på http://knbf.no/om-oss/batlivsundersokelsen ). Vi håper at noen saker kan være aktuelt for ditt parti å jobbe videre med, da vårt arbeid er til stor glede for store og små langs den lange Nordlandskysten.

Dersom dere lurer på noe, er det bare å ta kontakt med undertegnede, enten via mail eller telefon. Vi kan også avtale et møte, dersom det skulle være interessant.

Lykke til med jobben med valgprogrammet!

For KNBF Nordland

Svein Fredriksen

Regionleder

Mobil 915 68 777

sveinfredriksen52@gmail.com

 

 

Facebook Kommentar