- Ja vi har lagt ned turistkontoret, men ikke Holand. På Svartisen har vi investert over 4,5 millioner. I tillegg har vi de siste årene satset 7,5 millioner på mer enn 50 prosjekt innen reiseliv, sier Sigurd Stormo i dette tilsvaret til Anfinn Myrvangs debattinnlegg. Foto: Anfinn Myrvang

«Jeg er sint og skuffet» skriver Anfinn Myrvang i forrige utgave av Framtia.

Jeg trodde først innlegget var hentet fra den amerikanske valgkampen, det handler ikke så mye om konstruktive løsninger, men mer om å finne syndebukker. Jeg liker dårlig en retorikk som utpeker enkeltgrupper i samfunnet som ansvarlig for alle problemene.

Du prøver i innlegget å skape en sannhet om at kommunen vil havne på ROBEK-lista, på grunn av vedtatte investeringer innen helse omsorg og skole. Til opplysning ER Meløy kommune på ROBEK-lista, og ikke på grunn av disse investeringene, men på grunn av et for høyt driftsnivå i allerede eksisterende tjenester. Dette har vært kjent over flere kommunestyreperioder, uten at man har greid å sette inn tiltak som bringer budsjettene i balanse.

Eneste tiltak har vært å kutte prosentvis i budsjettene til helse og omsorg, skole og barnehage, uten å endre på måten tjenestene drives på, dette går ikke lengre.

Vi har nå en økende andel eldre, og det må derfor investeres i nye tiltak for å levere tjenester innen eldreomsorg, men også innen andre områder som rus og psykiatri får kommunene nå et større ansvar som det må bygges plasser for. Meløy har i dag to sykehjem, allikevel mangler vi omsorgsplasser og tilbud som kan møte behovene for mer spesialiserte helsetjenester og rehabilitering i fremtiden. Det er antallet utskrivningsklare pasienter på Nordlandssykehuset et godt eksempel på.

Det blir litt morsomt når du raljerer med, «vi møtes ved neste korsvei! (Les valg)». Jeg synes at du i din iver etter å utpeke syndebukker, glemmer å fremheve Meløy kommunes øverste organ, kommunestyret. Det er kommunestyret som skal fatte vedtak som bringer budsjettene i balanse. Som ordfører jobber jeg etter vedtak gjort av kommunestyret, som sist jeg sjekket faktisk har en bra geografisk spredning på representantene.

Det var forøvrig kommunestyret som tidlig i 2015 ba rådmann se på legetjenesten, etter en ganske nedslående forvaltningsrapport. At rådmann nå kommer tilbake med sak burde ikke overraske. I februar 2015 var det for øvrig et annet kommunestyre som regjerte, så her har det altså vært et valg i mellomtiden.

Det hevdes at Meløy kommune ikke er raus. Tvert imot vil jeg si. Meløy kommune har årlig 90 millioner i kraft og eiendomsskatteinntekter som brukes på å opprettholde en desentralisert drift, og til næringsutvikling. Det har også vært brukt midler til investering i mange bra tiltak, som tilrettelegging for handel på Ørnes, tilrettelegging for fiskeri, gjennom bygging av Grønøy havn, og ikke minst et helt nytt Glomjord sentrum. Vi jobber nå med regulering og utvikling av to nye næringsområder i Meløy, Kilvika og Galtnesset på Halsa, som kan åpne for spennende etableringer innen havbruk og industri.

Skal vi ha dårlig samvittighet for noe, må det være sykkel og gangsti i Halsa sentrum, som har stått på vent alt for lenge. Her var reguleringsplanen ferdig allerede i 2010, og vi har derfor i denne perioden jobbet med dette opp mot statens vegvesen. I 2016 fikk vi prosjektet kostnadsberegnet, og vegsjef Kjell Skjerve har nå tatt dette inn i sine prioriteringer. Prosjektet er nå finansiert med 15 millioner i 2019, og vi skal vil jobbe videre for å sikre oppstart i 2019.

Meløy kommune har i denne perioden gjort strukturelle endringen ved å slå sammen Neverdal og Spildra skole. Men denne innsparingen er basert på at det legges ned 2 barnehager på Ørnes hvis man inkluderer Mosvold barnehage, og en på Neverdal som samles i en 8 avdelings barnehage i Neverdal skole. Dette vil gi besparelse selv om det investeres i nytt skolebygg.

Siden starten av 2000 tallet har det vært investert i hele Meløy. Nytt fritidsbad i Glomfjord, hall på Neverdal, renovering av Ørnes skole, Ny barnehage på Reipå, Renovering av svømmebasseng og idrettsbygg på Enga og ny barnehage på Halsa for å nevne noe.

Ja vi har lagt ned turistkontoret, men ikke Holand. På Svartisen har vi investert over 4,5 millioner. I tillegg har vi de siste årene satset 7,5 millioner på mer enn 50 prosjekt innen reiseliv. Jeg har stor tro på reiseliv som en ny basisnæring, som i hovedsak skaper arbeidsplasser utenfor sentrumsområdene.

For øvrig foregår verdiskapningen i Meløy, i Hele Meløy kommune, men det betyr ikke at kommunen vil kunne tilby alle tjenester i hele Meløy. Sikkert ikke populært, men i blant glimter vi til. Som når vi nå endelig får på plass natt tjeneste i søndre Meløy.

Selv om det ikke er populært å foreta strukturendringer for å tilpasse driften, håper jeg Meløy unngår å havne i en situasjon hvor man sliter ut politikere, administrasjon og innbyggere ved å utsette nødvendige endringer. Til syvende og sist tror jeg innbyggerne forventer at kommunestyret gjør vedtak, og at de blir gjennomført.

Sigurd Stormo, ordfører i Meløy.

Facebook Kommentar