De tre kommunene i Ytre-Salten lensmannsdistrikt ber om at beslutningen reverseres og at tilbudet opprettholdes på Ørnes som i dag.

Pass i Meløy, Rødøy og Gildeskål

Felles uttalelse fra Gildeskål, Meløy og Rødøy angående passtjeneste i Ytre-Salten lensmannsdistrikt.

Samtlige kommuner har tidligere vedtatt uttalelser som er oversendt Nordland politidistrikt, men disse er da ikke tatt til følge i og med at det er foretatt en beslutning om å flytte denne tjenesten fra Ørnes lensmannskontor til Bodø.

De tre kommunene mener fortsatt det fører til en uholdbar situasjon for innbyggerne i Ytre Salten lensmannsdistrikt.

I Politimesterens innstilling til Politidirektoratet står det blant annet under pkt. 1 sammendrag:

  • «Samtidig er vi opptatt av å kunne yte service til publikum.»

Hvis passutstedelse skal gjøres i Bodø vil det bety en klar forringelse av den servicen som i dag tilbys innbyggerne i Meløy, Rødøy og Gildeskål, og vil medføre en betydelig distanse fra politiet til den delen av publikum som sjelden eller aldri har kontakt med det lokale politiet.

Barnefamilier må sørge for fornyelse av pass hvert andre år. Dette er en unik mulighet for politiet å vises og yte service til lokalbefolkningen i lensmannsdistriktet. Det er en service som har en positiv rolle i lokalsamfunnet, og lensmannskontoret frarøves med denne beslutningen mulighet til å få bedre kontakt med publikum.

Det er også en forventning om gode samarbeidsrelasjoner mellom lensmannskontoret og de tre kommunene, og det er underskrevet samarbeidsavtaler. Å flytte passutsendelsen svekker samarbeidet i og med at kontakten med publikum reduseres betydelig.

Det er i tillegg kjent at det er betydelig ventetid på pass i Bodø. Ørnes lensmannskontor har erfart at de supplerer Bodø ved at publikum kommer til Ørnes for å få utstedt pass fra andre deler av Salten. Det er dermed mindre sårbart for den mest folkerike delen av Nordland å ha to steder det utstedes pass.

Til sammenligning er det to steder det utstedes pass med kun 40 min reisevei for publikum på Helgeland. Det er en urimelig forskjellsbehandling i politidistriktet at tilbudet til publikum i Salten skal forringes.

Eksempelvis er reiseveien fra kommunesenteret i Rødøy til Bodø 2,5 timer med hurtigbåt med en avgang i døgnet, og total reisetid på 10 timer. Fra andre Rødøykretser vil det være inntil 6 timer total reisetid. Med bil må en regne minst 6 timer reisetid. I tillegg er det kostnadskrevende; en familie på 4 må betale 1800 for å komme seg til og fra Bodø med hurtigbåt.

I orienteringen til kommunene stod følgende:

  • «Nordland politidistrikt har sendt inn sin anbefaling til Politidirektoratet om hvor i politidistriktet man mener det bør utstedes pass i fremtiden. I utarbeidelsen av denne anbefalingen har balansen mellom kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet for publikum vært de viktigste faktorene.»

Det er ikke stilt spørsmålstegn ved kvaliteten i arbeidet som er gjort ved Ørnes lensmannskontor. En utstedelse på rundt 1000 pass gir god mulighet til å holde kvalitet i arbeidet. Kommunene stiller seg uforstående til at et kontor som utsteder denne mengden, som er atskillig mer enn for eksempel utenlandsstasjonene våre, ikke forventes å kunne levere på kvalitet.

Når det gjelder sikkerhet så er lensmannskontoret i gang med forberedelse av nye lokaler. Det vil derfor være uproblematisk å tilpasse anbudet for å ivareta eventuelle bygningsmessige sikkerhetskrav.

De tre kommunene i Ytre-Salten lensmannsdistrikt ber om at beslutningen reverseres og at tilbudet opprettholdes på Ørnes som i dag.

På vegne av kommunene i Ytre-Salten lensmannsdistrikt
Sigurd Stormo
Ordfører i Meløy

Facebook Kommentar