– Mitt råd til Meløy kommune er å si ja takk til begge deler!

Av Elisabeth Gammelsæter, spesialrådgiver Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri har levert høringsuttalelse om  kommunedelplan Engenbreen. Nordland Betong AS er medlem hos oss.  Vi har engasjert oss på vegne av grusuttaket i Fonndalen.

Våre medlemmers rolle er å skaffe samfunnet de nødvendige mineralske råvarer. Det er geologien som bestemmer hvor forekomstene ligger.  Nordland er blant Norges viktigste bergverksfylker.  Det har de siste årene blitt økt fokus rundt behovet for å forvalte mineralske råstoffer godt. I regjeringen Stoltenbergs mineralstrategi fra 2013 ble kommunenes rolle i å sikre framtidig behov mineralressurser framhevet. Regjeringen Solberg har utpekt mineralnæringen som satsingsområde og bekreftet i sitt dokument Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging at regjeringen forventer følgende: 

Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.

I Strategiplan for mineralressurser i Salten 2017-2027 står dette: 

Noen mineralressurser er viktigere å sikre enn andre. Dette må inn i vår arealforvaltning. Stor aktsomhet for disse områdene, men også større frihet mellom disse områdene der det er lite ressurser. … Salten trenger store mengder stein til å bygge infrastruktur. Det er viktig at uttak av byggeråstoff gjøres så nært utbyggingsområdene som mulig. Dette gir best miljøgevinst og økonomi for utbyggingsprosjektene, i tillegg til det vil styrke lokalsamfunnene….Mål: Kortreiste byggeråstoffer (grus, pukk) i regionen inkorporeres i kommunenes ressurs og arealplaner.

Pukk og grus brukes til bygging av veier, jernbane og annen infrastruktur, betong og annen bruk i husbygging, kystsikring, røromfylling, tomteutjevning, strøsand og enda flere formål. Da stein er et tungt materiale koster som en tommelfingerregel transporten mer enn det som ligger oppå lastebilen etter 30 km. Å arbeide for kortreist stein er derfor en viktig del av bransjens bærekraftsarbeid.  Samtidig er kvalitet viktig i denne bransjen. Naturgrus er svært velegnet til bruk i betongformål, fordi sandkornenes naturlige avrunding gjør at betongen blir lett å støpe.

Fonndalen er en svært viktig naturgrusressurs.   Den er uten tvil blant Nord-Norges viktigste grusforekomster. Den er blant de meget få forekomstene i Nord-Norge som ikke er alkaliereaktiv. Alkaliereaksjoner i betong er kjemiske reaksjoner mellom sement og sand, grus og pukk som på lengre sikt kan føre at deler av konstruksjoner kan ekspandere og sprekke. Ikke alkaliereaktive forekomster er dermed spesielt verdifulle fordi en kan unngå slike reaksjoner. 

Fonndalen har hatt status som fredet av hensyn til kulturminner. Det hører med til historien at denne fredningssaken ble hevet av daværende miljøvernminister Børge Brende, nettopp av hensyn til grusuttaket. At hevingen av denne fredningen ikke har blitt fullbyrdet kan i etterkant synes merkelig gitt de politiske signalene som fulgte det vedtaket. 

Gården som ligger oppå grusen har tidligere blitt vektlagt høyt nok som kulturminne til at den ble fredet. Forekomsten er imidlertid for lengst åpnet som grusressurs. I slike tilfeller er den beste løsningen både for selskapet med dets kunder og for omgivelsene som regel å tømme forekomsten og rydde og tilpasse landskapet godt etterpå. Jeg vil hevde at det som i saksframlegg påpekes som negative konsekvenser i form av tap av artsmangfold og landskap har i stor grad allerede funnet sted. Landskapet kan i større grad bli pent avsluttet om sanden kan tas ut. Jeg oppfatter også at eier av denne gården nå er positiv til grusuttak.

Saltenregionen, Nordland og Nord-Norge står overfor en rekke utbyggingstiltak som vil kreve god tilgang på byggeråstoffer framover. Følgende kan nevnes spesielt: bygging av ny flyplass og ny bydel i Bodø, flere hotell-prosjekter, samt E6 nordover fra Fauske mot Sørfold med tunneler og broer.  Nærmeste alternative grusressurs ligger i Trøndelag, og massene må da fraktes langveis for å nå Bodø. Dette medfører både langt større klimagassutslipp og dyrere betong. Dyrere betong (spesielt lokalt i Meløy) vil også være utfordrende for lokal bygg- og anleggsbransje.

Grusuttaket påstås å være i konflikt med reiselivsplaner. I saksframlegg vektlegges hensynet til disse aktørene. Det framgår imidlertid ikke i veldig stor grad av saksdokumentene hvilke konsekvenser disse planene har.  Det framgår også av referater i saken at reiselivet er positiv til sameksistens.

Jeg har selv vært i Fonndalen. Området er svært vakkert. Det betyr ikke at en må rydde all menneskelig aktivitet unna for at turister skal kunne sette pris på det. I distriktene i Norge trenger vi hverandre. Det er fullt mulig å skape verdier basert på å vise fram den lokale naturen side om side med at en fyller nødvendige behov for råstoffer. Mitt råd til Meløy kommune er å si ja takk til begge deler!

Facebook Kommentar