Stine Estensen er daglig leder i Meløy Utvikling, mens Sigurd Stormo er styreleder i det kommunale foretaket. Foto: Edmund Ulsnæs

Lederen, Stine Estensen

Denne saken er fra septemberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for næringslivet i vår region.

Inntektene har økt gradvis, og det er fortsatt mange nyetableringer på gang.
Hovedmålet med omstillingsarbeidet blir ikke nådd. Men, pilene peker oppover for Meløy, og omstillingslederne mener kommunen har både uante muligheter, flinke gründere og et meget godt apparat for oppbakking og pengehjelp.

– Vi kommer ikke til å nå målet vårt, fastslår Sigurd Stormo – ordfører og leder for Meløy Utvikling KFs styre – også kalt omstillingsstyret.
Målet da omstillingsarbeidet begynte, var å bidra til etablering av 950 nye arbeidsplasser i løpet av fem år.

– Mange nye arbeidsplasser er etablert. Men, teknologisk utvikling og effektivisering gjør at industri og fiskeri oppnår økt produksjon, uten at det fører til mange flere jobber. Derfor er det viktig at vi satser bredt, og ikke legger alle ressursene våre inn på disse feltene, forklarer han.
Meløy har i dag en arbeidsledighet under gjennomsnittet for Nord-Norge. En del av forklaringen er at relativt mange har flyttet fra kommunen etter REC-krisen fra 2012.

– Mange av dem som flyttet var folk i alderen 20-40 år. Dette gir kommunen økonomiske utfordringer knyttet til blant annet helse og oppvekst, fortsetter Sigurd.
Vi møter styrelederen og den daglige lederen i Meløy Utvikling til Lederprat idet innspurten på omstillingen er i gang. Snart skal det politiske Meløy bestemme hvordan nærings- og utviklingsarbeidet skal organiseres fra 2018.

Pilene peker opp
Det var i 2013 at det kommunale foretaket Meløy Utvikling ble opprettet. Stine Estensen og hennes stab skulle lede omstillingsarbeidet etter at REC la ned sine to waferfabrikker i Glomfjord, og administrere søknader og bevilgninger fra det totalt 100 millioner kroner store omstillingsfondet. Og, mens befolkningstallet har gått ned de siste årene, har næringslivet hatt en positiv utvikling.

– Regnskapstallene til aksjeselskapene i kommunen viser at næringslivet har hatt en positiv tendens fra 2011 til 2016, opplyser Stine.
– Inntektene har økt gradvis, og det er fortsatt mange nyetableringer på gang. Bare innen reiseliv har 19 nye bedrifter startet opp siden 2012, og det var en tydelig økning fra 2015 til 2016.
– Nå er målet for Meløy Utvikling å bidra til et mer robust og styrket næringsliv i kommunensier omstillingslederne.

Økt turisme
Meløy Utvikling har engasjert seg omfattende for å styrke reiselivsnæringen de siste årene. Etter at Meløy kommune kjøpte eiendommene og turistanlegget ved Engenbreen, har næringen skutt fart.
– Vi kjøpte for å sikre offentlig eierskap til området. Kommunen skal ikke eie eller drive reiselivsbedrifter, men eierskapet til området sikrer langsiktighet og stabilitet for andre reiselivsaktører, mener Sigurd.
– Og nå jobber vi aktivt med å profilere Meløy som reiselivsmål, opplyser Stine.

– Meløy utvikling både kan og må tenke større enn den enkelte bedrift. Vi samarbeider med Visit Bodø, reiselivet på Helgeland og Kystriksveien Reiseliv for å få turistene til å legge turen hit. Vi prøver å sørge for at reiselivsbedriftene i Meløy får den nødvendige oppmerksomheten i disse foraene.

Turister berger handel
Hun trekker også fram hvor viktig turismen er for den lokale handelsnæringen.
– Selv om næringslivet har styrket seg i Meløy, ser vi at tallene for handel har stagnert. Det har blitt større handelslekkasje, både ved at folk handler andre steder og at folk handler mer på nett. Økt turisme har vært med på å begrense nedgangen hos handelsnæringen. Nå ser vi positivt på den kommende etableringen av handel i Spildra ved Ørnes, og på fyllinga.

Bolyst
Omstillingsarbeidet har som mål å gjøre Meløy til et mer attraktivt sted å besøke, etablere virksomhet og ikke minst bosette seg. Her deltar Meløy Utvikling i et viktig prosjekt på omdømmebygging og økt bolyst. Nye aktører skal trekkes til kommunen.

– For å øke bolysten og attraktiviteten kreves det at vi har interessante, lønnsomme og riktige arbeidsplasser for folk, sier Stine.
– Hver eneste nye arbeidsplass betyr mye for kommunen. Hvis hver arbeidstaker har med seg familie, vil én stilling kunne gi fire nye innbyggere, noe som betyr mye for kommuneøkonomien, understreker Sigurd.

– Så, vi må løfte opp bildet av Meløy for å tiltrekke oss bedrifter, investorer og innbyggere. For selv om vi har et veldig godt og sterkt næringsliv i Meløy, er det også viktig at vi får med investorer utenfra.

Avvikler innen 2019
I løpet av 2018 er Meløys omstillingsperiode formelt over, og Meløy Utvikling skal avvikles.
– Vi er inne i sluttfasen av omstillingen, og skal legge mer ressurser inn på å styrke de beste prosjektene. Norwegian Crystals og Svartisen er blant motorene som bidrar til både arbeidsplasser og ny aktivitet. I tillegg skal vi legge til rette for at en del av arbeidet Meløy Utvikling gjør, kan videreføres på andre måter, sier Stine.
– Vi bor jo i ett av verdens beste områder med tanke på historie, miljø og naturgitte muligheter for utvikling! avslutter Sigurd.

Meløy Utvikling KF
Meløy Utvikling KF ble opprettet for å administrere Meløy kommunes omstillingsprogram, etter at REC i 2012 la ned sine to waferfabrikker i Glomfjord, og 650 arbeidsplasser ble borte.

Meløy Utvikling begynte sitt arbeid i januar 2013, med 100 millioner i omstillingsmidler fra stat, fylke og kommune. Målet med programmet er å bidra til et variert næringsliv i kommunen, og at næringslivet får muligheter til å videreutvikle seg på en god måte. Omstillingsprogrammet avvikles i løpet av 2018.

Meløy Utvikling KF er lokalisert i Kompetansehuset Meløy i Glomfjord Industripark, og tilbyr hjelp og tjenester til bedrifter og gründervirksomhet i Meløy som satser på vekst og utvikling.

12

mu-lederprat-fakta-stine
Stine Estensen (55)

Født 8. juli 1962 i Hamar, der hun vokste opp. Flyttet til Bodø da hun var 22 år for å studere, og er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Bodø. Har jobbet med nærings- og markedsutvikling i blant annet Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sparebanken NOR og Avinor før hun i 2007 flyttet til Meløy og jobb i Meløy Næringsutvikling AS. Begynte i stillingen som daglig leder i Meløy Utvikling KF da foretaket ble formelt startet i 2013. Stine bor på Ørnes og har datteren Oda (28) i Bodø.

mu-lederprat-fakta-sigurd
Sigurd Stormo (47)

Født 30. januar 1970. Oppvokst i Våtvika på Ørnes og startet karrieren som linjemontør i Meløy Elektro, men har også jobbet for Rødøy og Lurøy kraftverk, ScanWafer og med film og scene i eget foretak. Ansatt i Meløy Energi fra 2002, og tok teknisk fagskole for å bli energiingeniør. Ble valgt som ordfører ved kommunevalget i 2015, og dermed til styreleder i Meløy Utvikling KF. Sigurd bor på Ørnes og er gift med Ann-Kristin Dagfinnsen Stormo. Sammen har de barna Emil (15) og Jørgen (12).

Facebook Kommentar