Debatt: -Kan ikke applaudere!

– Kan ikke applaudere rådmannen i Meløy sitt fremlagte forslag til økonomiplan 2017-2020.

Rådmannens i Meløy sitt fremlegg til økonomiplan for perioden 2017-2020 synliggjør investeringer i bygg og anlegg med samlede nye låneopptak på 276 millioner kroner. I tillegg kommer planlagte investeringer innen vann og avløp med ytterligere låneopptak på nær 58 millioner kroner. Samlede nye låneopptak blir dermed på rundt 333 millioner kroner, noe som kommer i tillegg til nåværende lånegjeld på ca 379 millioner kroner. Opptak av kassekredittlån på 30 millioner kroner kommer i tillegg, ref rådmannens saksfremlegg.

For å dekke inn økte kostnader samt renter og avdrag på planlagt gjeld foreslår rådmannen dramatiske tiltak i forhold til kommunens innbyggere og bedrifter, blant annet:
1. Øking av kommunale avgifter innen vann og avløp med minimum 75%.
2. Innføring av farvannsavgift.
3. Eiendomsskatten i Meløy utvides til å gjelde alle faste eiendommer i hele kommunen, jfr Eiendomsskatteloven § 3a.

Rådmannens utsagn i sitt eget saksfremlegg: ”Lånegjelden øker faretruende i perioden og nedskjæringer i den generelle drift er påkrevd for at en fremover skal greie å få budsjettet i balanse».

Noen spørsmål å stille seg:
– Kan eiendomsskatt på min bolig kunne bli på eks 4000 kroner, 6000 kroner, 10000 kroner eller mer?
– Blir eiendomsskatt for min bedrift på ti tusen – noen hundre tusen eller noen millioner kroner i året?
– Kan Meløy kommune få kontroll på sin økonomi ved helt eller delvis å konkurranseutsette kommunal administrasjon, drift og/eller tjenester?

Ørnes 7.2.2017
Olav Gåsvær

Facebook Kommentar