Debatt: – Barneverntjenesten har gjort det meste av jobben allerede!

Det meste av «den store, tunge» jobben er allerede gjort – av de ansatte i barneverntjenesten i Meløy kommune!

I Avisa Nordland 27.01 og Framtia 01.02. beskriver rådmannen i Meløy at barneverntjenesten må snus og at det vil være «En stor, tung jobb, for å få barneverntjenesten i Meløy på beina igjen». FO Nordland og Fagforbundet avd. Meløy er kjent med prosessen rundt rapporten fra Agenda Kaupang og barneverntjenesten i Meløy kommune, og vi ønsker å få frem et noe mere nyansert bilde, enn det rådmannen har kommet med.

 Hvorfor det ble bestilt en rapport som et hastevedtak, kan vi bare undre oss over. En kommune med kontroll over sine tjenester bør ikke ha behov for å bestille rapporter som hastevedtak. Det kommer sjelden så mye positivt ut av ting som ikke er godt gjennomtenkt, eller har hatt både de tillitsvalgte og de ansatte med på i gjennom hele prosessen.

 FO Nordland og Fagforbundet avd. Meløy stiller seg undrende til om rådmannen ikke har fått med seg at snuoperasjonen hun skal igangsette nå, har vært i gang over en god periode allerede? Så langt vi kan se, så baserer rapporten seg på tall fra 2015, og ikke her og nå situasjonen i slutten av 2016. De fleste avvik er nå lukket og rapporteringene til Fylkesmannen er i all hovedsak blitt rettet opp. At det har tatt noe tid, er på grunn av at barneverntjenesten i Meløy ikke har tatt noen snarveier, men fulgt barnevernsloven i forhold til undersøkelser, oppfølging og tiltak. Dette er de ansatte i barneverntjenesten i Meløy som har gjort – de fortjener rosende ord fra både rådmann, ordfører og politikerne generelt i Meløy. De trenger ikke fremstilles som om de er i krise og må snus.

 Rådmannen viser blant annet til at Meløy fikk langt mindre for pengene enn andre kommuner, og at pengebruken økte uten at resultatene fulgte med. Kan rådmannen forklare hva de andre kommunene har fått for sine penger og hvilke resultater de har oppnådd, som ikke Meløy har fått eller oppnådd?  

 Høye kostnader på barnevernsbudsjettet er ikke automatisk en indikasjon på hvordan det jobbes barnevern. Spesielt i små og mellomstore kommuner vil f.eks en institusjonsplassering fort vises på budsjettet. Hvis et barn eller ungdom trenger en plass på institusjon koster det gjennom Bufetatsystemet nærmere kr. 70 000,- pr. måned, pluss alle omkostninger som kommer i forbindelse med reiser, samvær, utstyr, osv. Og hvis Bufetat ikke har et tilbud som passer til den konkrete barnet/ungdommen, må barneverntjenesten ut på det private markedet, og da kan kostnadene fort bli enda høyere. Har vi da søsken, ja da stiger beløpene deretter. Men barnevernet kan ikke velge om de har råd eller ikke, til å gi den hjelpen som trengs. Det er det barnevernsloven som regulerer. Det å måle resultater er heller ikke enkelt, ofte er det resultater vi ikke ser på budsjetter. Vi ser derimot resultater på menneskelig plan og etter noen år, når en ungdom har klart å fullføre videregående skole, på grunn av den hjelpen barneverntjenesten har bidratt med over tid.

 FO Nordland og Fagforbundet avd. Meløy er også kjent med at barneverntjenesten i Meløy aktivt har jobbet med nedtrekk på budsjettet, og at dette var kommet godt i gang. Men budsjetter i barnevernet er uforutsigbart. Som vist ovenfor er det nok at man f.eks. midt i et år får en familie som trenger et opphold på senter for familie og barn, i et halvt år, da har man fått en utgift på 400 000 – 500 000 kr. som man ikke kunne forutse da budsjettet ble utarbeidet.

 At ordfører i Meløy kommune hinter om at barneverntjenesten ikke har jobbet etter barnevernsloven, men at de må «bygge en tjeneste der vi kommer tidligere inn med støtte og rådgivning slik at vi kan unngå omsorgsovertagelser i flere tilfeller enn i dag», er alvorlig. FO Nordland og Fagforbundet avd. Meløy ønsker å minne ordførere og rådmann i Meløy på at det ikke er slik at det er barnevernet som avgjør at foreldre ikke skal ha omsorgen for sine barn, det er det Fylkesnemnda som gjør. Men det er barnevernet som fremmer dette som forslag til Fylkesnemnda på bakgrunn av at foreldre ikke har tatt imot den hjelpen barnevernet har forsøkt iverksatt, eller grunnet at foreldrene ikke er i stand til å ha omsorgen for barn av ulike grunner. Det kan være vondt å ta inn over seg at ikke alle klarer omsorgsrollen, det kan være ekstra vondt hvis man kjenner de voksne som ikke klarer denne oppgaven. Og i tillegg har man som utenforstående (nabo, kollega, lærer, osv.) bare fått den ene parten sin side, og det er som oftest ikke barnets side. Men barnevernet må følge barnevernloven, og vi er satt til en vanskelig oppgave, vi skal beskytte de mest sårbare i samfunnet – barna.

 I følge rapporten scorer barneverntjenesten lavt på samarbeid med andre instanser. Det er selvfølgelig beklagelig at andre samarbeidsinstanser synes barneverntjenesten ikke samarbeider godt. FO Nordland og Fagforbundet avd. Meløy minner på at samarbeid ikke er opp til den ene parten. For å samarbeide må alle parter bidra. Samtidig viser rådmannen til at barnevernet har hatt et høyt sykefravær, over tid. Er det en mulighet at barnevernet har sett seg nøyd til å prioritere kjernearbeidsoppgavene, og dermed har hatt noe manglende tilgjengelighet og deltagelse i tverrfaglig samarbeidsfora?

 Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet har mange medlemmer som jobber i barneverntjenestene. De som jobber i barneverntjenestene har et genuint ønske om å bidra til at barn får en best mulig oppvekst. Dette er ansatte med god kunnskap i faget sitt, et stort engasjement og kjærlighet til jobben de gjør. Vi jobber med mennesker – familier som trenger støtte og hjelp, barn som utsettes for omsorgssvikt fra dem som var ment å beskytte dem, ungdommer som sliter med rus og psykiske utfordringer – en givende og krevende jobb, som på godt og vondt både gir og tar energi og krefter. Det våre medlemmer trenger, på lik linje med andre arbeidstagere, er støtte fra sine arbeidsgivere, og trygghet og ro til å kunne få utføre jobben sin på en best mulig måte. Vi tåler godt å blir «sjekket i kortene», men det kan være en ide og ikke gjøre det gjennom et hastevedtak og et konsulentfirma.

 Barnevern er et komplekst fagfelt, og FO Nordland og Fagforbundet avd. Meløy anmoder politikerne i Meløy om å sette seg inn i hvordan det jobbes barnevern. Vi foreslår at dere inviter de barnevernsansatte sammen med ungdommer fra Landsforeningen for barnevernsbarn og Fylkesmannen. Denne oppfordringen er det andre kommuner som har tatt på alvor, og FO Nordland og Fagforbundet avd. Meløy er gjerne med på å organisere dette sammen med dere. Men da må dere tåle å høre om hva man ser og opplever av inntrykk – på godt og vondt – men dere vil få mye igjen for det. Dere vil få kunnskapen fra de som sitter på den.

 FO Nordland og Fagforbundet avd. Meløy ønsker også å få frem at det er gledelig å registrere at både ordfører og rådmann ønsker å satse på mere forebygging og lavterskeltiltak.

 Gunhild Holthe                                              Gry Berit Alveness     

Fylkesleder FO Nordland                              FTV LO-K Meløy                             

 Anita Syvertsen                                             Inger S. Kristiansen                                      

Fylkessekretær FO Nordland                         FTV LO-K Meløy                 

 

Facebook Kommentar